《太上感应篇》拼音全文+读诵视频 附视频下载地址

苏建报 太上感应篇 391,341 次浏览 , , , , , 12条评论

《太上感应篇》被誉为古今第一奇书、第一善书,历来被读书人传诵学习、被皇家贵族推崇!是中华优秀传统文化中的一颗璀璨明珠!

《太上感应篇》全文读诵视频

宋 • 李昌龄    著

清 • 黄正元    注

清 • 毛金兰    增补

任琳  宁志荣   主编

《太上感应篇》全文读诵视频
鼠标双击播放器,全屏播放视频。

《太上感应篇》全文读诵视频  视频下载

 

太上感应篇(拼音全文)

tài shànɡ yuē huò   mén wéi rén  zhào shànè zhī bào  yǐng suí xínɡ 

shì  tiān  yǒu  ɡuò zhī shén  rén suǒ fàn qīnɡ zhònɡ  duó rén suàn suàn jiǎn  pín hào duō fénɡ yōu huàn rén jiē  zhī xínɡ huò suí zhī  qìnɡ  zhī è xīnɡ zāi zhī suàn jìn   

yòu yǒu sān tái běi dǒu shén jūn zài rén tóu shànɡ  rén zuì èduó suàn 

yòu yǒu sān shī shén zài rén shēn zhōnɡ měi dào ɡēnɡ shēn  zhé shànɡ  tiān cáo yán rén zuì ɡuò yuè huì zhī  zào shén  rán 

fán rén yǒu ɡuò   duó  xiǎo  duó suàn  ɡuò  xiǎoyǒu shù bǎi shì  qiú chánɡ shēnɡ zhě xiān   zhī 

shì dào  jìn fēi dào  退tuì   xié jìnɡ   àn shì  lěi ɡōnɡ  xīn   zhōnɡ xiào yǒu  zhènɡ  huà rénjīn ɡū  ɡuǎ jìnɡ lǎo 怀huái yòu kūn chónɡ cǎo  yóu   shānɡ mǐn rén zhī xiōnɡ  rén zhī shàn  rén zhī  jiù rén zhī wēijiàn rén zhī    zhī  jiàn rén zhī shī   zhī shī  zhānɡ rén duǎn  xuàn  chánɡ è è yánɡ shàn tuī duō  shǎo shòu   yuàn shòu chǒnɡ ruò jīnɡ shī ēn  qiú bào  rén  zhuī huǐ 

suǒ wèi shàn rén rén jiē jìnɡ zhī tiān dào yòu zhī   suí zhīzhònɡ xié yuǎn zhī shén línɡ wèi zhī suǒ zuò  chénɡ shén xiān   qiú tiān xiān zhě dānɡ   qiān sān bǎi shàn  qiú  xiān zhědānɡ  sān bǎi shàn 

ɡǒu huò fēi  ér dònɡ bèi  ér xínɡ  è wéi nénɡ rěn zuòcán hài yīn zéi liánɡ shàn àn  jūn qīn màn  xiān shenɡ pàn  suǒ shì kuánɡ zhū  shí bànɡ zhū tónɡ xué   zhà wěi ɡōnɡ jié zōnɡ qīn ɡānɡ qiánɡ  rén hěn  yònɡ shì fēi  dànɡ xiànɡ bèi ɡuāi  nüè xià  ɡōnɡ chǎn shànɡ  zhǐ shòu ēn  ɡǎn niàn yuàn xiū qīnɡ miè tiān mín rǎo luàn ɡuó zhènɡ shǎnɡ  fēi  xínɡ   ɡū shā rén  cái qīnɡ rén  wèi zhū xiáng   biǎn zhèng pái xián línɡ ɡū  ɡuǎ   shòu  

 zhí wéi    wéi zhí  qīnɡ wéi zhònɡ jiàn shā jiā zhī ɡuò  ɡǎi zhī shàn  wéi  zuì yǐn  yōnɡ  fānɡ shù shàn bànɡ shènɡ xián qīn línɡ dào  shè fēi zhú zǒu  zhé jīnɡ  tián xué  cháo shānɡ tāi  luǎn yuàn rén yǒu shī huǐ rén chénɡ ɡōnɡwēi rén  ān jiǎn rén    è  hǎo   fèi ɡōnɡ qièrén zhī nénɡ  rén zhī shàn xínɡ rén zhī chǒu jié rén zhī  hào rén huò cái  rén ɡǔ ròu qīn rén suǒ ài zhù rén wéi fēi chěnɡ zhì zuò wēi  rén qiú shènɡ 

bài rén miáo jià  rén hūn yīn ɡǒu  ér jiāo ɡǒu miǎn  chǐrèn ēn tuī ɡuò jià huò mài è ɡū mǎi   bāo zhù xiǎn xīn cuò rén suǒ cháng   suǒ duǎn chénɡ wēi  xié zònɡ bào shā shānɡ ɡù jiǎn cái fēi  pēnɡ zǎi sàn   ɡǔ láo rǎo zhònɡ shēnɡ rén zhī jiā   cái bǎo jué shuǐ fànɡ huǒ  hài mín  wěn luàn ɡuī   bài rén ɡōnɡ sǔn rén    qiónɡ rén yònɡ jiàn  rónɡ ɡuì yuàn  liú biǎn jiàn   yǒu yuàn   sàn jiàn  měi  xīn  zhī   huò cái yuàn  shēn  ɡān qiú  suì 便biàn shēnɡ zhòu hèn jiàn  shī 便biàn 便biàn shuō  ɡuò jiàn   xiànɡ   ér xiào zhī jiàn  cái nénɡ  chēnɡ ér  zhī 

mái ɡǔ  rén yònɡ yào shā shù huì  shī fu  chù  xiōnɡqiánɡ  qiǎnɡ qiú hào qīn hào duó  lüè zhì  qiǎo zhà qiú qiānshǎnɡ   pínɡ   ɡuò jié  nüè  xià kǒnɡ    yuàn tiān yóu rén  fēnɡ   dòu  zhēnɡ sònɡ wànɡ zhú pénɡ dǎnɡyònɡ  qiè  wéi   xùn  xīn wànɡ ɡù kǒu shì xīn fēi tān mào  cái  wǎnɡ  shànɡ zào zuò è  chán huǐ pínɡ rén huǐ rén chēnɡ zhí  shén chēnɡ zhènɡ  shùn xiào  bèi qīn xiànɡ shū

zhǐ tiān   zhènɡ  怀huái yǐn shén mínɡ ér jiàn wěi shì shī hòu huǐ jiǎ jiè  hái fèn wài yínɡ qiú  shànɡ shī shè yín  ɡuò xīn  mào  huì shí wèi rén zuǒ dào huò zhònɡ duǎn chǐ xiá qīnɡ chènɡ xiǎo shēnɡ  wěi  zhēn cái  jiān   liánɡ wéi jiànmán   rén tān lán  yàn zhòu  qiú zhí shì jiǔ bèi luàn ɡǔròu 忿fèn zhēnɡ nán  zhōnɡ liánɡ   róu shùn    shì  jìnɡ   měi hào jīn kuā chánɡ xínɡ    xìnɡ   zi shī  jiù ɡū qīnɡ màn xiān línɡ wéi  shànɡ mìnɡ 

zuò wéi   怀huái xié wài xīn  zhòu zhòu  piān zēnɡ piān ài yuè jǐnɡ yuè zào tiào shí tiào rén sǔn  duò tāi xínɡ duō yǐn huì  ɡē  shuò dàn háo  duì běi  tuò  niào duì zào yín yǒnɡ   yòu  zào huǒ shāo xiānɡ huì chái zuò shí   luǒ  jié xínɡ xínɡ tuò liú xīnɡ zhǐ hónɡ  zhé zhǐ sān ɡuānɡ jiǔ shì yuè chūn yuè liáo liè duì běi è   ɡù shā ɡuī  shé 

 shì děnɡ zuì  mìnɡ suí  qīnɡ zhònɡ duó   suàn suànjìn    yǒu  zhàinǎi yānɡ   sūn 

yòu zhū hèng  rén cái zhě nǎi    zi jiā kǒu  dāng zhī jiàn zhì  sāng ruò   sāng  yǒu shuí huǒ dào zéi  wánɡ    bìnɡ kǒu shé zhū shì  dānɡ wànɡ  zhī zhí 。

yòuwǎnɡ shā rén zhě shì  dāo bīnɡ ér xiānɡ shā   fēi  zhī cái zhě   lòu  jiù  zhèn jiǔ zhǐ  fēi  zàn bǎo    zhī 

xīn   shàn shàn suī wèi wéi ér  shén  suí zhī huòxīn   è è suī wèi wéi ér xiōnɡ shén  suí zhī  yǒu cénɡ xínɡ è shì hòu  ɡǎi huǐ zhū è  zuò zhònɡ shàn fènɡ xínɡ jiǔ jiǔ  huò  qìnɡ suǒ wèi zhuǎn huò wéi   

ɡù rén  shàn shì shàn xínɡ shàn   yǒu sān shàn sānnián tiān  jiànɡ zhī  xiōnɡ rén  è shì è xínɡ è   yǒu sān èsān nián tiān  jiànɡ zhī huò  miǎn ér xínɡ zhī

(注:厌、责为多音字,请按文中标注拼音读诵。)

 

您可以对照文字跟着视频一起朗读,我们强烈建议您早晚各读诵一遍,并且思考以下问题:
早课思考:
1、通过今天课程中的教诲、案例的启迪,我之前有哪些地方做的不好?我应如何改正?具体从哪里做起?
2、我有哪些地方之前做的好?怎么样可以做的更好?我可以引导其他人一起来做吗?
晚课思考:
1、今天我有哪些事情做的不好?有哪些不好的念头和情绪?我如何改正?具体从哪里做起?
2、今天我有哪些事情做的好?有哪些好的念头?引导自己时刻检查自己的起心动念、言行举止,鼓励自己善的念头和言行举止,改掉自己恶的念头和言行举止。

如此坚持半年,遇见更加美好的自己,成就幸福美满的家庭,打造内外兼修的优秀团队!

本文摘自:岐黄圣贤智慧(微信公众号)原文地址》》》

微信扫一扫 关注该公众号

岐黄圣贤智慧

《太上感应篇》(拼音全文+读诵视频) 附视频下载地址

学习倡议:《太上感应篇图说》线上共修课程开始招生啦!

免费结缘:《太上感应篇》全文注音卡片

12条评论

 1. Pingback: 《太上感应篇图说》031:矜孤恤寡 - 苏建报个人博客

 2. Pingback: 《太上感应篇图说》032:敬老怀幼 - 苏建报个人博客

 3. Pingback: 《太上感应篇图说》033:昆虫草木犹不可伤 - 苏建报个人博客

 4. Pingback: 《太上感应篇图说》034:宜悯人之凶 - 苏建报个人博客

 5. Pingback: 《太上感应篇图说》035:慈悲为怀 - 苏建报个人博客

 6. Pingback: 《太上感应篇图说》036:乐人之善 - 苏建报个人博客

 7. Pingback: 《太上感应篇图说》037:济人之急 - 苏建报个人博客

 8. Pingback: 《太上感应篇图说》038:救人之危 - 苏建报个人博客

 9. Pingback: 《太上感应篇图说》039:见人之得如己之得 见人之失如己之失 - 苏建报个人博客

 10. Pingback: 《太上感应篇图说》040:不彰人短 - 苏建报个人博客

 11. Pingback: 《太上感应篇图说》041:不炫己长 - 苏建报个人博客

 12. Pingback: 《太上感应篇图说》042:遏恶扬善 - 苏建报个人博客

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

Go